VEDTEKTER

Vedtekter for Fylkesmann John Norem og hustru Thora Margrethes legat.
Sist endret i styremøte 22. juni 2022.

§1 Legatet er stiftet ved testament opprettet den 28. desember 1959 av fylkesmann John Norem og hustru Thora Margrethe, f. Bjelland.

§2 Legatets formål er å fremme det kristelige, humanitære og kulturelle liv og tjene til å gi støtte og bidrag til allmennyttige innretninger, institusjoner og formål i dette øyemed i Stavanger og Rogaland.

§3 Legatet står under et styre på 5 medlemmer, som sammen med personlige varamedlemmer oppnevnes for 4 år om gangen slik:

  1. Domprosten i Stavanger eller ett av domprosten for 4 år ad gangen oppnevnte medlem. Varamedlem oppnevnes for samme periode som domprosten.
  2. Ett medlem med varamedlem oppnevnt av styret for Stavanger KFUK – KFUM Ynglingen.
  3. Ett medlem med varamedlem oppnevnt av styret for Næringsforeningen i Stavangerregionen.
  4. Ett medlem med varamedlem oppnevnt av Rogaland fylkesting.
  5. Ett medlem med varamedlem, fortrinnsvis en slektning av legatstifterne, oppnevnes av styret.

    Styremedlemmer må fratre ved fylte 75 år. Denne aldersgrense gjelder også for forretningsfører.

§4 Styret velger selv styreleder og vara for styreleder med funksjonstid for valgperioden. Styret ansetter og bestemmer lønn for forretningsfører. Alle vedtak fattes med simpel stemmeflerhet. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Foruten dekning av mulige reiseutgifter kan styrets medlemmer ha en godtgjørelse pr møte, som tilsvarer godtgjørelsen for medlemmer av Stavanger kommunes utvalg.

§5 Legatets grunnkapital må ikke angripes.

§6 Grunnkapitalen pr 1. januar 2022 er kr 11 806 588. Styret treffer hvert år bestemmelse om hvorledes legatets avkastning blir å anvende. Som regel bør ca 1/10 av den årlige avkastning tillegges grunnkapitalen. Resten av avkastningen utdeles etterstyrets nærmere bestemmelse i samsvar med legatets formål. Utdelingen skal ikke anvendes til faste årlige bidrag til drift. Utdeling til samme formål bør ikke skje utover 2 år i strekk.

Hva der ikke utdeles kan etter styrets bestemmelse tillegges grunnkapital eller stilles til disposisjon til senere utdeling.

§7 Styret sørger for at det hvert år innen utgangen av juni måned avlegges årsregnskap. Regnskapet revideres av statsautorisert revisor.